Algemene Voorwaarden

/
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van FashionByMe.nl, gevestigd te Rhoon
Versie geldig vanaf 21-03-2018

1.0 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FashionByMe.nl en op iedere tussen FashionByMe.nl en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van FashionByMe.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FashionByMe.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door FashionByMe.nl erkend.

1.4 FashionByMe.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.0 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Bij bestellingen waar de producten NIET onder het categorie Pre-order valt heeft FashionByMe.nl een levertermijn van maximaal 5 werkdagen.

2.3 Bij bestellingen waar de producten WEL onder het categorie Pre-order valt heeft FashionByMe.nl de plicht om het binnen 30 dagen te leveren.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Bestellingen worden alleen opgestuurd op het moment dat de betaling is voldaan.

2.6 Aan de leveringsplicht van FashionByMe.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door FashionByMe.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.0 Retourneren

3.1 De afnemer heeft, volgens de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), het recht om 14 dagen bedenktijd. Binnen de bedenktijd periode kan de afnemer zijn aankoop, in nieuw status (nooit gedragen dan voor het passen), zonder opgave van redenen te retourneren. (Hierbij geldt een uitzondering voor producten die in de aanbieding staan. Die mogen niet geretourneerd worden)
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. het product moet dus binnen die 14 dagen afgeleverd worden of lager dan 1 dag onderweg (te bewijzen met een kopie van de papier met een track & trace code én de datum en tijd van verzending). Bij het retourneren moet de klant de formulier “Retour-/ ruil formulier”, die onderin deze pagina te vinden is, uitprinten, invullen en die vervolgens meesturen in het pakketje.

3.2 Voor beschadigd producten dient de consument binnen 10 dagen na ontvangst per e-mail naar info@fashionbyme.nl te melden en het product dient binnen 14 dagen bij FashionByMe.nl afgeleverd worden als geen andere afspraken worden gedaan via de e-mail. Als het product binnen 14 dagen niet afgeleverd word en niet onderweg is voor langer dan 1 dag naar FashionByMe.nl (te bewijzen met een kopie van de papier met een track & trace code én de datum en tijd van verzending) verliest de afnemer zijn recht op retourneren.

3.3 Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.

3.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

· verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

3.5 Bij het gebruiken van de herroepingsrecht dient de consument zelf alle kosten van vervoer te betalen, tenzij de producten die door FashionByMe.nl geleverd zijn fabriek fouten bevatten.

4.0 Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij FashionByMe.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van FashionByMe.nl. FashionByMe.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden.

4.2 FashionByMe.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 FashionByMe.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.0 Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen FashionByMe.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door FashionByMe.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 FashionByMe.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

6.0 Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van FashionByMe.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.0 Overmacht

7.1  FashionByMe.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van FashionByMe.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 FashionByMe.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FashionByMe.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

7.4 Indien FashionByMe.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

8.0 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

8.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen FashionByMe.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rhoon kennis, tenzij FashionByMe.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

retour-: ruil formulier downloaden

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.